Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Usługodawca oraz Usługobiorca realizujący zamówienie u Usługodawcy.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://kluchalee.pl a w szczególności zasady świadczenia przez Usługodawcę usług: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku.
 3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy usług świadczonych przez Usługobiorcę na rzecz podmiotów będących przedsiębiorcami.
 4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy przed złożeniem zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku Regulamin serwisu internetowego: https://kluchalee.pl, również w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści tego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 5. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem: https://kluchalee.pl.
 6. Operator serwisu https://kluchalee.pl – Mariola Ślusarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „H.U. “CYBINA 13” MARIOLA ŚLUSARCZYK” pod adresem: ul. Cybińska nr 13, lok. 2, 61-124 Poznań, adres do korespondencji: ul. Katowicka nr 29, lok. 2, 61-131 Poznań, NIP: 6571782861, REGON: 291047094.
 7. Usługodawca – Mariola Ślusarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „H.U. “CYBINA 13” MARIOLA ŚLUSARCZYK” pod adresem: ul. Cybińska nr 13, lok. 2, 61-124 Poznań, adres do korespondencji: ul. Katowicka nr 29, lok. 2, 61-131 Poznań, NIP: 6571782861, REGON: 291047094.
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna mająca ukończone co najmniej 13 lat lub ograniczoną zdolność prawną, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 9. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – jednostka organizacyjna Usługodawcy.
 10. Posiłek – potrawa (danie) lub napój (alkoholowy albo bezalkoholowy), oferowany przez Restaurację na stronie internetowej https://kluchalee.pl.
 11. Restauracja – podmiot świadczący usługi gastronomiczne pod nazwą: „Klucha Lee”, mający siedzibę w Poznaniu pod adresem: Cybińska nr 13, lok. 2, 61-124 Poznań, który oferuje swoje Posiłki w Serwisie internetowym.
 12. Usługa zamówienia Posiłku na wynos – usługa, której przedmiotem jest umożliwienie przez Usługodawcę złożenia przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku z Restauracji za pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie i w której Usługobiorca deklaruje odbiór Posiłku we własnym zakresie w Restauracji w określonym terminie.
 13. Usługa zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku – usługa, której przedmiotem jest umożliwienie przez Usługodawcę złożenia przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku z Restauracji za pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie za pośrednictwem BOK oraz dostawa przez Usługodawcę zamówionego uprzednio przez Usługobiorcę Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.
 1. Płatność – czynność polegająca na zapłacie ceny za usługę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku w wybrany sposób podczas składania zamówienia, w sposób określony w Regulaminie.
 2. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie internetowym poprzez wypełnienie formularza.
 3. Konto – panel administracyjny przypisany konkretnemu Usługobiorcy w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, który zawiera dane dotyczące Usługobiorcy, w postaci jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub miejsca pobytu, nr telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Konto umożliwia m. in. składanie zamówień Posiłku, edytowanie danych Usługobiorcy, zarządzanie danymi adresowymi.
 4. Katalog – publikacja zawierająca Posiłki oferowane przez Restaurację na stronie internetowej: https://kluchalee.pl w formie elektronicznej (PDF).
 5. Kurier – pełnoletnia osoba fizyczna działająca na zlecenie Usługodawcy, która bezpośrednio realizuje dostawę Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.

§2 Serwis internetowy i konto

 1. Usługobiorca w celu korzystania z usług: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku ma możliwość rejestracji w Serwisie internetowym.
 2. W celu założenia Konta w Serwisie internetowym Usługobiorca wypełnia formularz na stronie Serwisu internetowego, gdzie podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres e-mail,
  • hasło.
 3. Usługobiorca zapewnia, że podanego przez niego dane, o których mowa w ust. 2 pkt a-e. powyżej, są prawdziwe.
 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Usługobiorcę przy rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Usługobiorcy możliwości korzystania z Serwisu internetowego do czasu uwiarygodnienia przez Usługobiorcę, iż podał on prawdziwe dane. Usługodawca wskaże Usługobiorcy sposób uwiarygodnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu internetowego, w tym z Konta w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz bez naruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego.
 6. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie do likwidacji Konta w Serwisie internetowym.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Serwisu internetowego lub wprowadzania przerw w jego działaniu, w celu podjęcia prac konserwacyjnych. W takich sytuacjach na stronie internetowej: https://kluchalee.pl pojawi się stosowna informacja o zawieszeniu działania lub przerwie w działaniu Serwisu internetowego.

§3 Usługa zamówienia posiłku

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu internetowego umożliwia Usługobiorcy złożenie zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku oferowanego przez Restaurację na stronie internetowej https://kluchalee.pl lub umożliwia złożenie zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku telefoniczne za pośrednictwem BOI przy użyciu katalogów w wersji elektronicznej lub papierowej bądź informacji ze strony internetowej https://kluchalee.pl.
 2. Złożenie zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku za pośrednictwem Serwisu internetowego następuje poprzez:
  • zalogowanie się na posiadane w Serwisie internetowym Konto lub rejestrację w przypadku braku Konta,
  • wybór Posiłku oferowanego przez Restaurację na stronie internetowej: https://kluchalee.pl,
  • wybór: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku,
  • potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie klawisza „Zamawiam i płacę”.
 3. Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku za pośrednictwem Serwisu internetowego albo telefonicznie za pośrednictwem BOK oznacza, że Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 4. Złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku za pomocą Serwisu internetowego albo telefonicznie za pośrednictwem BOK jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o przygotowanie Posiłku.
 5. Złożenie zamówienia Posiłku na wynos zobowiązuje Usługobiorcę do osobistego odbioru zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji. Godzina oraz adres Restauracji znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 6. Usługobiorca przy składaniu zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku ma obowiązek uwzględnić możliwe godziny jego dostawy wskazane w Serwisie internetowym przy danych o Restauracji, której Posiłek jest wybierany. W przypadku zamówienia Posiłku drogą telefoniczną za pośrednictwem BOI, Usługobiorca zostanie poinformowany przez konsultanta BOI o możliwości dostawy Posiłku.
 7. Złożenie zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku powinno nastąpić najpóźniej na godzinę przed zakończeniem możliwości dostawy Posiłku, zgodnie z informacją zawartą w Serwisie internetowym. Zamówienie Posiłku złożone w czasie krótszym niż godzina od zakończenia możliwości dostawy Posiłku nie będzie realizowane przez Restaurację.
 8. Złożenie zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku jest możliwe, gdy wartość złożonego zamówienia wynosi co najmniej 50,00 złotych.
 9. Po złożeniu zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku, Usługobiorca otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia za pomocą sms-a na wskazany numer telefonu komórkowego lub na wskazany adres e-mail.

§4 Usługa dostawy posiłku

 1.  Złożenie zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi dostawy Posiłku pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
 2. Realizacja usługi dostawy Posiłku następuje nie wcześniej niż w czasie 60 minut od momentu złożenia zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku.
 3. 3. Usługodawca realizuje usługę dostawy Posiłku poprzez Kuriera działającego na jego zlecenie.
 4. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania lub pobytu, gdzie ma być dostarczony Posiłek.
 5. W przypadkach losowych (w szczególności roboty drogowe, wypadki lub kolizje drogowe, zatory w ruchu drogowym) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji usługi dostawy Posiłku. W takim przypadku Usługodawca poinformuje telefonicznie Usługobiorcę o przedłużeniu czasu realizacji usługi.
 6. Gdy Posiłkiem jest napój alkoholowy, a Kurier poweźmie wątpliwości co do pełnoletności Usługobiorcy, to Kurier ma prawo zażądać potwierdzenia pełnoletności przez Usługobiorcę poprzez okazanie aktualnego dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. W przypadku braku okazania jednego ze wspomnianych dokumentów, Kurier odmawia wydania napoju alkoholowego Usługobiorcy.
 7. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależne wykonanie usługi dostawy Posiłku z powodu:
  a) wystąpienia siły wyższej,
  b) wskazania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt a-e Regulaminu.

§5 Płatność

 1. Koszty realizacji usługi zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy
  Posiłku obejmuje:
  a) koszt Posiłku,
  b) lub koszt Posiłku i koszt dostawy Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu
  Usługobiorcy.
 2. Koszt Posiłku oferowanego przez Restaurację jest podany w Serwisie internetowym.
 3. Koszt dostawy Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy jest uzależniony
  od odległości pomiędzy Restauracją a miejscem zamieszkania lub pobytu Usługobiorcy.
 4. Płatność za usługę zamówienia dostawy Posiłku następuje:
  a) gotówką do rąk Kuriera, przy dostawie Posiłku do miejsca zamieszkania lub pobytu
  Usługobiorcy,
  b) za pomocą karty kredytowej,
  c) przelewem przy użyciu portalu internetowego www.przelwy24.pl.
 5. Usługodawca przy dostawie Posiłku przekazuje Usługobiorcy paragon fiskalny.

§6 Odmowa wykonania usługi

 1. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi zamówienia Posiłku na wynos lub
  zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku, gdy Usługobiorca wcześniej dokonał zamówienia
  Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku i nie zapłacił za zamówienie lub
  nie przebywał w miejscu zamieszkania lub pobytu, gdzie miał być dostarczony Posiłek. W
  takiej sytuacji złożone przez Usługobiorcę zamówienie Posiłku nie będzie realizowane przez
  Restaurację.

§7 Odstąpienie i reklamacja

 1. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zamówienia Posiłku na wynos lub
  zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku przysługuje Usługobiorcy do czasu rozpoczęcia
  realizacji tej usługi, gdyż przedmiotem usługi zamówienia Posiłku na wynos lub
  zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku są potrawy, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub
  mają krótki termin przydatności do spożycia. Po rozpoczęciu realizacji usługi zamówienia
  Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku prawo odstąpienia od umowy
  świadczenia tej usługi nie przysługuje.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi można złożyć telefonicznie
  na numer https://kluchalee.pl lub na adres e-mail https://kluchalee.pl.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania albo
  nienależytego wykonania usługi zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i
  dostawy Posiłku.
 4. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi zamówienia Posiłku
  na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku, a w przypadku nie wykonania tej
  usługi od dnia, w którym usługa miała być wykonana.
 5. Reklamację można złożyć:
  a) pisemnie na adres Usługodawcy przy czym dla zachowania terminu liczy się data stempla
  pocztowego,
  b) drogą elektroniczną na adres e-mail, przy czym dla zachowania terminu liczy się moment
  wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 6. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, od momentu wpływu zgłoszenia
  reklamacyjnego.
 7. Usługodawca podejmuje wszelkich starań aby w Serwisie internetowym zawarta była aktualna oferta Posiłków oferowanych przez Restaurację. W przypadku gdyby po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku okazało się, że Posiłek ten nie jest oferowany, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę niezwłocznie o tym fakcie. W takiej sytuacji Usługobiorca ma możliwość zamówienia innego Posiłku lub odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

  6

  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.
  1):
  a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariola Ślusarczyk prowadząca
  działalność gospodarczą pod nazwą: „F.H.U. "CYBINA 13" MARIOLA ŚLUSARCZYK” pod
  adresem: ul. Cybińska nr 13, lok. 2, 61-124 Poznań, adres do korespondencji: ul.
  Katowicka nr 29, lok. 2, 61-131 Poznań, NIP: 6571782861, REGON: 291047094.
  b) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z
  Administratorem danych na podstawie stosownych umów powierzenia w tym:
  podmioty biorące udział w realizacji zlecenia/usługi, biuro rachunkowe, instytucje
  obsługujące płatności online, podmioty, które pomagają w utrzymaniu i
  funkcjonowaniu strony internetowej (np.: zapewniające hosting, pocztę
  elektroniczną, dostęp do Internetu itp.), podmioty świadczące pomoc prawną.
  c) Administrator danych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki
  techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom
  przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w
  szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
  d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji
  świadczonych przez Administratora usług lub podjęcia pewnych działań na Pani/Pana
  żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO), wysyłania przez
  Administratora wiadomości w celu marketingu produktów i usług własnych (art.6 ust.
  1 lit. f RODO), przesyłania przez Administratora informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO) na podstawie zgody, udzielonej Administratorowi przez osobę, której dane
  dotyczą (jeżeli Pani/Pan udzieliła/udzielił takiej zgody).
  e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes
  realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania
  przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z
  przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym
  zakresie.
  f) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

 2. żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich
  sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18
  RODO),
  3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21
  RODO),

 4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
  podania danych w wymaganym zakresie może skutkować brakiem możliwości
  realizacji usług przez Administratora.
  h) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
  formie profilowania o którym mowa w art. 22 RODO.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z
  realizacją usług: zamówienia Posiłku na wynos lub zamówienia Posiłku i dostawy Posiłku
  będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa.

Regulamin / Polityka prywatności / RODO

Wszystkie prawa zastrzeżone © Klucha Lee

Realizacja: Devon Agency
www.devonagency.pl